top of page

משרד הביטחון

Depositphotos_19966297_xl-2015.jpg

חוק הנכים (תגמולים ושיקום),תשי"ט-1959 מגדיר את הקריטריונים שבגינם נקבעת ההכרה במי שנפגע במהלך שירותו כנכה צה"ל. ההכרה כנכה צה"ל מקנה זכויות רבות, ביניהן פיצויים כספיים מן המדינה, קצבאות, הקלות בתשלום המיסים, ועוד.

תהליך הגשת התביעה להכרה כנכה צה"ל הינו תהליך סבוך ומורכב. ראשית, על מנת שאדם יוכר כנכה צה"ל, עליו להוכיח קשר סיבתי בין שירותו הצבאי לבין הפציעה. את הגשת הבקשה יש להעביר ראשית לקצין התגמולים באגף השיקום בצה"ל. במידה והחליט קצין התגמולים לדחות את התביעה ניתן לערער על ההחלטה בפני ועדת ערעורים.

במידה וקובע קצין התגמולים כי ישנו בסיס להכרה במגיש כנכה צה"ל, תקבע ועדה רפואית את אחוזי הנכות של הפגוע.

מימוש הזכויות לנכי צה"ל מתקיים בהתאם לאחוזי הנכות שקבעה הועדה הרפואית. כאשר מדובר על נכות שמעל 10% ומעלה, זכאי הנפגע לזכויות הקבועות בחוק, בהתאם לגובה הנכות שלו.

 

 

על אהוד רוכב

עו"ד אהוד רוכב מחזיק בניסיון יוצא דופן של ייצוג חיילי צה"ל ועובדי משרד הביטחון. במהלך עבודתו צבר ניסיון רב, והצלחות רבות במימוש זכאותם של נפגעי כוחות הביטחון ולהכרתם כנכי צה"ל.

מאחר ותהליך ההגשה הוא סבוך ומורכב, ומפאת החשיבות הערכית שלו, מוודא עו"ד אהוד רוכב כי אף בקשה של נפגעים אינה נזנחת. בין אם מדובר בהגשה לקצין התגמולים, ובין אם מדובר בבקשת ערעור, מלווה משרדו של עו"ד אהוד רוכב את התיק עד להבטחת מימוש זכויותיהם של לקוחותיו.

bottom of page